نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، غلامرضا ابراهیم کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • آزاده، منصوره اعظم فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • آقابین، افسانه یوسفی پژوهشی جامعه شناختی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی روستای آغکند شهرستان میانه [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • آهویی، ابراهیم محسنی تبعیض سنی: ارزیابی گفتمان سیاست فرهنگی در هویت‏بخشی به جوانان ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • آئین، مصطفی مهر رویکردهای متفاوت در مطالعه فرهنگ با تاکید بر بعد روش شناختی [دوره 20، شماره 0، 1381]

ا

 • اباذری، یوسف حل مسئله [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • اباذری، یوسف از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • اباذری، یوسف رویکردهای نظری خرید : از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • اباذری، یوسف مدل مطالعه قومیت و گروههای قوی : بر اساس مطالعه موردی منطقه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • اباذری، یوسف بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • اباذری، یوسف کلانشهر و حیات ذهنی [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • اباذری، یوسفعلی نوربرت الیاس و فرایند متمدن شدن [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • ادیبی، ترجمه: حسین طبقات بورژوا و کارگر در ایران در اوایل قرن بیستم [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • ایرانیان، جمشید مصباحی پور چرا فوتبال؟ [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • ارمکی، تقی آزاد هر منوتیک بازسازی یا گفتگو [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • ارمکی، تقی آزاد فوتبال: پارادوکس نوسازی [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • ارمکی، تقی آزاد سخن مدیر مسئول [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • ارمکی، تقی آزاد ادبیات داستاانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • ارمکی، تقی آزاد سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • ارمکی، تقی آزاد نگرش ایرانیان نسبت به غرب: بررسی تجربی در ایران [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • ارمکی، تقی آزاد بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم‘ آداب و کارکردهای حمایتی [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • ارمکی، تقی آزاد وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • ارمکی، تقی آزاد گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340 [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • ارمکی، تقی آزاد پارادایم و جامعه شناسی [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • ارمکی، تقی آزاد سهم جلال آل احمد در شکل گیری پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ایران (پژوهشی در جامعه شناسی و مردم شناسی ادبیات) [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • ارمکی، تقی آزاد نقش تبلیغات سیاسی در رفتار انتخاباتی ساکنان تهران [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • ارمکی، تقی آزاد رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان [دوره 30، شماره 0، 1386]
 • ارمکی، دکتر تقی آزاد تلوزیون در ایران: ابزار توسعه یا نمادساز [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • ارمکی، دکتر تقی آزاد گفتگو/ استاد رندال کالینز [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • ارمکی، دکتر تقی آزاد گفتگویی با استاد ریتزر [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • ایزدی جیران، اصغر بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • ازکیا، دکتر مصطفی فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان های آموزش بررسی و ترکیب نتایج پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • ازکیا، مصطفی فقر آسیب پذیری و توسعه مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • ازکیا، مصطفی بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • ازکیا، مصطفی بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • ازکیا، مصطفی مراکز خدمات کشاورزی به مثابه الگوی توسعه روستایی [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • ازکیا، مصطفی ابعاد اجتماعی مدیریت بهره برداری از مرتع در ایران (با تاکید بر استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • ازکیا، مصطفی اعتبار تجربی و نظری دیدگاه نوسازی با تاکید بر جامعه قبیله ای – دهقانی منطقه شادگان (خوزستان) [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • ازکیا، مصطفی معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • ازکیا، مصطفی بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام‏های بهره‏برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره‏برداری‏های دهقانی به تعاونی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • استروس، کلودلوی او و من باهم سعی کردیم کار تقریباً مشابهی انجام دهیم [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • اشکوری، کاظم سادات تأملی در مسکن اشکور بالا [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • اشکوری، کاظم سادات اشاره ای به مردم شناسی در ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • اصلاحی، حسین نقد و بررسی کتاب نظامهای بهره برداری مطالعه تطبیقی نظامهای بهره برداری کشاورزی و ارزشیابی عملکرد آنها به منظور شناخت انواع ویژگیهای نظامهای بهره برداری بهینه و مناسب درایران [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • اعتماد، شاپور ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001) [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • اف، ز.ز.عبدالله طبقات بورژوا و کارگر در ایران در اوایل قرن بیستم [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • افسرکشمیری، بیژن نقد کتاب عشایر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • افسرکشمیری، بیژن بازارهای هفتگی روستایی در شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • افشارکهن، جواد بررسی الگوهای دگرگونی ساختاری (با تأکید بر کارگزاران عاملان دگرگونی ساختاری) [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • اکبری، محمد حریری هرمنوتیک سهندیه [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • الامینی، محمود روح شنیدن صدای چکش [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • امامی، یحیی ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001) [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • امانی، مهدی موفقیت در سوادآموزی بزرگسالان‘ در ایران‘ بعد از انقلاب اسلامی (برخی جنبه های جمعیت شناختی) [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • امانی، مهدی کاربرد زبانهای محلی در ایران [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • امانی، مهدی نگاهی به چهل سال تحول جمعیت شناختی ازدواج در ایران [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • انصاری، حمید جایگاه ‹‹دولت›› و برنامه ریزی از مرکانتلیسم تا حال [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • انصاری، حمید شبکه توزیع و نقش آن در افزایش قیمتها [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • انصاری، عبدالمعبود پیشرفت و عقب ماندگی در جهان معاصر مقایسه نظریات اسمیت و مارکس با نظریات ماکس وبر و طرفدارانش [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • اینگولد، ت. ابزارها‘ ذهنها و ماشینها: گذری به فلسفه تکنولوژی [دوره 7، شماره 7، 1373]

ب

 • بابایی، یحیی بررسی عوامل مؤثر بر وحدت نخبگان در حوزه فرهنگ [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • بابایی، یحیی علی آیا دین یک نهاد اجتماعی است؟ [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • بابایی، یحیی علی دورکیم، خودکشی و مذهب [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • بابایی، مینا نقض هنجارهای فرهنگ رسمی و سنتی و دلالت های مقاومتی آن [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • بابائی، یحیی علی بررسی عوامل موثر بر بازگشت مهاجرین افغانی با تکیه بر ساکنین شهره گلشهر مشهد [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • بازرگان، عباس بررسی رابطه نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی «نقشه‌ای شناختی» با تأکید بر مورد ایران [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • باستانی، سوسن سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‏های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران [دوره 30، شماره 0، 1386]
 • باستانی، سوسن مروجان رفتارهای دینی: مطالعه موردی جمع های با رویکرد روان شناسی و عرفان [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • برکت، بهزاد ادبیات و نظریة نظام چندگانه: نقش اجتماعی نوشتار [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • برومند، مهرداد کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید انسان شناسی به زبانهای خارجی [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [9و10، شماره 0، 1376]
 • بلوکباشی، علی تعزیه خوانی سازگاری وناسازگاری با ساختار فرهنگی جامعه [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • بهار، مهری ابژه تغییر مراسم دینی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • بهار، مهری نذر و هویت اجتماعی زنان [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • بهشتی، سیدعلیرضا حسینی نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی [دوره 29، شماره 0، 1385]

پ

 • پایا، علی ابهام زدایی از منطق موقعیت [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • پایا، علی تحلیل برخی نتایج آموزهای ویتگنشتاین متاخر برای علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • پایا، علی ابهام‏زدایی از منطق موقعیت [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • پاینده، حسین قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • پتونه، کولت شهر و شهروندان [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • پرستش، شهرام ادبیات داستاانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • پناهی، محمدحسین ارزش‏های جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • پور، حمیدرضا جلائی تاملاتی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • پور، دکتر شهلا کاظمی الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • پور، شهلا کاظمی بررسی سطح علل و عوامل تعیین کننده مرگ و میر تهران بزرگ در سال 1375 [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • پور، فرامرز رفیع نقد کتاب شروعی خوب‘ پایانی بد ‹‹جامعه روستایی و نیازهای آن›› [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • پور، محسن ابراهیم تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • پور، محمود شارع رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی شهر تهران [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • پور، محمود شارع بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • پوراحمد، احمد نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم ارتکابی شهر تهران [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • پوراحمد، احمد توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر [دوره 18، شماره 18، 1380]

ت

 • تبریزی، علیرضا محسنی سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی - توصیفی خشونت در ورزش [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • تبریزی، علیرضا محسنی بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • تبریزی، علیرضا محسنی مبانی نظری وتجربی وندالیسم: مروری بر یافته های یک تحقیق [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • تبریزی، علیرضا محسنی بیگانگی مفهوم سازی و گروهبندی تئوریها در حوزه های جامعه شناسی و روان شناسی [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • تبریزی، علیرضا محسنی ملاحظاتی در باب نظریه خودکشی دورکهایم [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • تبریزی، علیرضا محسنی معرفی و نقد (نظریه ها در روان شناسی اجتماعی) [9و10، شماره 0، 1376]
 • ترغیبی، شاهرخ معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی [9و10، شماره 0، 1376]
 • توسلی، غلامعباس ایرانشناسی مارکس گرا ضرورت بازاندیشی [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • توسلی، غلامعباس تحلیلی از اندیشه پیربوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه شناسی [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • توسلی، غلامعباس هویت های جمعی و جهانی شدن [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • توسلی، غلامعباس مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • توسلی، غلامعباس بررسی گفتمان های غالب در بحث جهانی شدن [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • توسلی، غلامعباس نقد کتاب ‹‹مفاهیم اساسی جامعه شناسی›› [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • توسلی، غلامعباس نظریه های جامعه شناسی [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • توسلی، غلامعباس گزارش شرکت در بیست یکمین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی دین [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • توسلی، غلامعباس سه گزارش 1- شرکت در هفتمین کنگره بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی پراگ (8 تا 14 ژوئیه) 2- دیدار از دانشگاه رم (17 تا 27 اکتبر 1992) 3- شرکت در سمینار جامعه شناسی مفهوم دوگانه بینی واقعیت بلژیک‘ دانشگاه لون لانو (21 تا 23 مه 1992) [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • توسلی، غلامعباس معرفی و نقد کتاب [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • توسلی، غلامعباس نقد تحقیقات شرق شناسی و جامعه شناسی درباره رابطه اسلام و سرمایه داری [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • توسلی، غلامعباس زندانیان و مسأله مشارکت نتایج یک تحقیق [9و10، شماره 0، 1376]
 • توفیق، فیروز ساختن مقیاسها [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • توکل، محمد شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه شناختی: بررسی و نقد رهیافت های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • توکل، محمد پارامترهای فرمی و محتوایی انتقال تکنولوژی : مسأله ای در جامعه شناسی علم و تکنولوژی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • توکل، محمد معرفی کتاب جامعه شناسی گیدنز [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • توکل، محمد "گذار" و "وابستگی": دو مسأله در توسعه تکنولوژیک با مراجعه خاص به جامعه صیادی استان هرمزگان [9و10، شماره 0، 1376]
 • توکل، محمد بررسی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ایران 1287ـ1357 نگاهی از دریچه جامعه‏شناسی تکنولوژی [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • توکل، محمد جامعه‌شناسی معرفت و فرهنگ: تنوع یا تغییر نگرش از کلاسیک به جدید [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • توکل، محمد جامعه‌شناسی معرفت و فرهنگ: تنوع یا تغییر نگرش از کلاسیک به جدید [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • توکل، محمد بررسی مدلهای سنجش عملکرد مدیریت محلی با تأکید بر مدیریت سازمانهای شهری و روستایی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1387]
 • توکلی، محمود فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان های آموزش بررسی و ترکیب نتایج پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 27، شماره 27، 1385]

ث

 • ثریا، سیدمهدی مشکل بهداشتی و آموزش بهداشت [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • ثریا، سید مهدی مردم شناسی کاربردی و کاربرد مردم شناسی [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • ثلاثی، محسن ابزارها‘ ذهنها و ماشینها: گذری به فلسفه تکنولوژی [دوره 7، شماره 7، 1373]

ج

چ

 • چاوشی، میمنت حسینی بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • چاوشیان، حسن از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • چیتامبار، جی. بی. معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • چلبی، مسعود فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • چلبی، مسعود وفاق اجتماعی [دوره 3، شماره 0، 1372]

ح

 • حاضری، علی محمد رویکردهای متفاوت در مطالعه فرهنگ با تاکید بر بعد روش شناختی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • حاضری، علی محمد بررسی عوامل مؤثر بر وحدت نخبگان در حوزه فرهنگ [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • حاضری، علی محمد چرخش فرهنگی در قلمرو مطالعات انقلاب‏های اجتماعی با تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 2، 1387]
 • حبیبی، کیومرث سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • حجاریان، احمد معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • حجازی، یوسف نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • حیدری، اکبر ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001) [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • حسنی، حسن سوگند و سوگند خوردن [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • حسنی، حسن هفت گنجینه شرکت های تعاونی [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • حسنی، حسن تعاون در اثم و عدوان [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • حسینی، حاتم رابطه مرگ و میر و توسعه در استانهای ایران [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • حسینی، دکتر سیدحسن گفتگو : جامعه شناسی در فرانسه مصاحبه با ژان ایو، تروپواستاد و رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه متز (فرانسه) [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • حسینی، سیدمحمود نجاتی درآمدی بر نظریه شهروندی گفت و گویی در فلسفه سیاسی هابرماس [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • حسن زاده، داوود بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • حمیدی، نفیسه روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • حمیدی، نفیسه زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1387]

خ

د

 • داوودی، پرویز پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • دیزکوهی، سید هاشم موسوی پژوهش مردم شناختی درباره نقش سگ در زندگی ایل بویر احمد [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • دستوری، مژگان گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • دغاقله، عقیل تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • دهقان، علی رضا تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها [دوره 5، شماره 0، 1387]
 • دهقان، علیرضا بررسی تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی کاربرد یک الگوی جامعه شناختی [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • دهقان، علیرضا تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه های سراسری در سال 1378 [دوره 17، شماره 17، 1380]
 • دهقانی، جلیل رفتار عامل اساسی توسعه [دوره 3، شماره 0، 1356]

ر

 • راد، محمدامین قائمی وضعیت اجتماع علمی در رشته علوم اجتماعی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • راد، مهدی محسنیان بازار پیام و آینده ارتباطات میان فرهنگی [دوره 5، شماره 0، 1387]
 • راودراد، دکتر اعظم تحلیلی بر نقش زن در توسعه با تأکید بر اشتغال [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • رب، پیر ابژه تغییر مراسم دینی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • ربانی، رسول بررسی میزان کار آفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • رحمتی، محمد مهدی سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی - توصیفی خشونت در ورزش [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • رضایی، محمد سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • رضاپور، آرش بازنمایی شهر از دیدگاه انسان شناختی در میدان ادبی ایران در آثار غلامحسین ساعدی [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • رضوی، محمد رضا توان رقابتی و روابط پیمانکاری بحثی در جامعه شناسی اقتصادی ایران [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • رفیع‏فر، جلال‏الدین تغییرات فرهنگی از کوچ به اسکان «نمونه موردی عشایر تالش در طول سه نسل» [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • ریگ، رضا قربانی تغییرات فرهنگی از کوچ به اسکان «نمونه موردی عشایر تالش در طول سه نسل» [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • روآلن، رالف گریلو ، مردم شناسی کاربردی و استعمار [دوره 11، شماره 11، 1377]

ز

س

ش

 • شجاعی‏زند، علیرضا بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته [دوره 30، شماره 0، 1386]
 • شریعتی، سارا مروجان رفتارهای دینی: مطالعه موردی جمع های با رویکرد روان شناسی و عرفان [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • شریفی، نیره بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه های مرجع [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • شکوری، دکتر علی بنیانها و چالشهای رشد و پایداری تعاونیها در کشورهای پیشرفته صنعتی [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • شکوری، علی امنیت غذایی و دسترسی به آن در ایران [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • شکوری، علی بررسی تحرک اجتماعی در نواحی روستائی در بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • شماعی، علی توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • شهری، فاطمه جمیلی کهنه دوگانگی اجتماعی نظر و عمل: توصیه فرضیه دوسوگرایی جامعه‏شناختی در عرصه بهداشت [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • شوازی، دکتر محمدجلال عباسی ارزیابی "روش فرزندان خود" برای برآورد باروری در ایران با استفاده از داده های سرشماری 1365 و 1375 [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • شوازی، محمدجلال عباسی قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه‏های قومی در ایران [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • شوازی، محمد جلال عباس تغییرات خانواده و کاهش بارورری در ایران مطالعه موردی استان یزد [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • شوازی، محمد جلال عباسی بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • شوازی، محمد جلال عباسی همگرایی رفتارهای باروری در ایران میزان‘ روند و الگوی سنی باروری در استانهای کشور در سالهای 1351 و 1375 [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • شوقی، لقمان بررسی رضامندی مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران بزرگ [دوره 15، شماره 2، 1387]

ص

 • صادقی، رسول قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه‏های قومی در ایران [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • صادقی فسایی، سهیلا بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ترس از جرم در میان زنان شهر تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • صافی، قاسم نقد و بررسی کتاب شاخص شناسی در توسعه پایدار توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • صالحی، صادق بررسی عوامل موثر بر تنشهای کارگری [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • صالحی، صادق بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • صالحی، صادق بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • صدارتی، احمد نقد کتاب ‹‹مفاهیم اساسی جامعه شناسی›› [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • صفابخش، محسن الگوهای اسکان جمعیت [دوره 3، شماره 0، 1372]

ط

 • طالب، دکتر مهدی شیوه های همیاری در ازدواج در ایران [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • طالب، مهدی قومیت نابرابری آموزشی وتحولات جمعیتی [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • طالب، مهدی دلایل ناکامی نظام برنامه ریزی توسعه درایران عصر پهلوی دوم [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • طالب، مهدی بررسی مشارکت روستاییان در بازسازی مناطق زلزله زده [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • طالب، مهدی سی امین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون L.C A. [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • طالب، مهدی مسائل و موانع جامعه شناختی توسعه روستائی در ایران [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • طالبی، ژاله روابط اجتماعی در فضای های شهری [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • طالبان، محمدرضا خانواده‘ دانشگاه و جامعه پذیری مذهبی [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • طالبیان، سیدامیر تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • طباطبایی، محمود قاضی ارزیابی اعتبار سازه ای: نخستین گام ضرور در مطالعات بین فرهنگی [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • طباطبایی، محمود قاضی جامعه‏شناسی علم فنآوری : تأملی بر تحولات اخیر جامعه‏شناسی علم [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • طبیبی، حشمت الله صد چهره از آندره لوروا – گوران [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • طلب، دکتر ژاله شادی مشارکت زنان روستایی در تأمین و تجهیز منابع [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • طلب، ژاله شادی زنان ایران مطالبات و انتظارات [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • طلب، ژاله شادی نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در توسعه [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • طلب، ژاله شادی دیدگاه مردان روستائی نسبت به کار زنان [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • طوبی، ژاکلین رودلف تعریف نظام گسختگی اجتماعی [دوره 3، شماره 0، 1356]

ع

 • عاملی، رضا فردگرائی جدید و تلفن همراه: تکنولو‍ژی فردگرائی و هویت [دوره 5، شماره 0، 1387]
 • عاملی، سعیدرضا تعامل جهانی شدن‘ شهروندی و دین [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • عاملی، سعید رضا دو جهانی شدنها وجامعه جهانی اضطراب [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • عاملی، سعید رضا فضای جهانی محلی قدرت و بی قدرتی فرهنگها [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • عاملی، سعید رضا فردگرائی جدید و تلفن همراه: تکنولو‍ژی فردگرائی و هویت [دوره 5، شماره 0، 1387]
 • عاملی، محمد چرخش فرهنگی در قلمرو مطالعات انقلاب‏های اجتماعی با تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 2، 1387]
 • عبدی، عباس نقد کتاب شروعی خوب‘ پایانی بد ‹‹جامعه روستایی و نیازهای آن›› [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • عبداللهی، حمید ایرانشناسی مارکس گرا ضرورت بازاندیشی [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • عبداللهی، محمد ترویج و توسعه کشاورزی در ایران [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • عبداللهی، محمد هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • عبداللهی، محمد اسکان عشایر و توسعه و بهبود حیات اجتماعی آنان در ایران [دوره 15، شماره 2، 1387]
 • عبداللهیان، حمید تبیین قشربندی اجتماعی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • عبداللهیان، حمید تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • عبداللهیان، حمید روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • عبداللهیان، حمید روابط ترکیبی شیوه های فرهنگی؛ روش شناخت جامعه نو [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • عبداللهیان، دکتر حمید فوتبال و کشف علائم تغییرات فرهنگی [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • علیرضانژاد، سهیلا زن در عرصه عمومی: مطالعه‏ای در مورد فضاهای عمومی در دسترس زنان شهری و تغییرات آن [دوره 30، شماره 0، 1386]
 • عنبری، موسی تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • عنبری، موسی باورهای خرده فرهنگی و مشارکت امدادی در ایران [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • عنبری، موسی دلایل ناکامی نظام برنامه ریزی توسعه درایران عصر پهلوی دوم [دوره 27، شماره 27، 1385]

غ

 • غفاری، غلامرضا بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان [دوره 17، شماره 17، 1380]

ف

 • فیاض، ابراهیم گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • فاضلی، محمد بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • فاضلی، محمد تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • فاضلی، نعمت الله مردم شناسی کاربردی و استعمار [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • فیتز، ناتان کی به یاد آلفرد سووی [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • فر، ترجمه: جلال الدین رفیع تأملی درباره هنر غارها [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • فر، جلال الدین رفیع او و من باهم سعی کردیم کار تقریباً مشابهی انجام دهیم [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • فر، جلال الدین رفیع نقد و بررسی کتاب موزه هایی در باد‘دکتر مرتضی فرهادی [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • فر، جلال الدین رفیع اهمیت بررسی نحوه اشاعه تکنولوژی در مطالعات انسان شناسی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • فر، سعید معید تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها [دوره 5، شماره 0، 1387]
 • فر، غلامرضا خوش رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی شهر تهران [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • فراستخواه، مقصود بررسی رابطه نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی «نقشه‌ای شناختی» با تأکید بر مورد ایران [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • فرانک، آندره گاندر پیشرفت و عقب ماندگی در جهان معاصر مقایسه نظریات اسمیت و مارکس با نظریات ماکس وبر و طرفدارانش [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • فرجی، مهدی عرفی شدن و زندگی روزمره [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • فرجی، مهدی روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • فرخ نیا، رحیم بازنمایی شهر از دیدگاه انسان شناختی در میدان ادبی ایران در آثار غلامحسین ساعدی [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • فرهادی، مرتضی واره گمنام و بی آوازه با صد نام و آوازه ‹‹رساله ای در باب تاریخ نوعی تعاونی کهن و زنانه›› [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • فیروز، زینب کاوه بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • فیروزآبادی، سیداحمد شکل‏گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • فیروزآبادی، سیداحمد بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام‏های بهره‏برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره‏برداری‏های دهقانی به تعاونی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • فیضی، ایرج عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • فکوهی، ناصر تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی اسطوره ‹‹وای›› در فرهنگ ایرانی و همتایان غیر ایرانی آن [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • فکوهی، ناصر فرآیندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه انسان شناسی [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • فکوهی، ناصر کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • فکوهی، ناصر نگاهی بر رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز با تأکید بر تفسیر او از پدیده دینی [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • فیوضات، ابراهیم فرآیند صنعتی شدن وایجاد نظم علمی [دوره 2، شماره 0، 1370]

ق

 • قادر زاده، امید هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • قاسمی، یارمحمد ارزیابی نحوة مدیریت توسعه در ایران [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • قاسمی، یار محمد هویت های جمعی و جهانی شدن [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • قاسمی، وحید جوانان و هنجارهای رسمی و غیررسمی موسیقی پاپ [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • قائم، مهدی منتظر دمکراسی دیجیتالی و حکومت الکترونیکی : سیاست و حکومت در عصر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • قریشی، پروین روش کیفی و چند وجهی روش مناسب برای مطالعه زندگی زنان روستایی ایران [9و10، شماره 0، 1376]

ک

 • کاشانی، منوچهر صبوری از جامعه صنعتی تا جامعه فراصنعتی بررسی و ارزیابی نظریه ها [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • کاشانی، منوچهر صبوری نقد و بررسی: خانواده و توسعه در عشایر [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • کاظمی، عباس رویکردهای نظری خرید : از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • کاظمی، عباس گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • کاظمی، عباس تبعیض سنی: ارزیابی گفتمان سیاست فرهنگی در هویت‏بخشی به جوانان ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • کاظمی، عباس وریج عرفی شدن و زندگی روزمره [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • کاظمی، عباس وریج معرفی کتاب به زبان فارسی [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • کتابی، احمد زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • کتبی، مرتضی جایگاه "دروغ" و الگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • کچویان، حسین پوزیتیویسم و جامعه‏شناسی در ایران [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • کچویان، حسین نظریه جهانی‏شدن ترکیبی مسأله‏ساز از دو کلان ـ روایت تاریخ تجدد [دوره 15، شماره 2، 1387]
 • کچوئیان، حسین توسعه و جامعه شناسی: توسعه جامعه شناسی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • کران، حجت الله سیف اللهی ننه بررسی علتهای طلاق: کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباطها [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • کرسول، روبر وحدت اساسی [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • کریمی، جلیل پوزیتیویسم و جامعه‏شناسی در ایران [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • کشمیری، بیژن افسر نگاهی به خشونت فوتبال [دوره 19، شماره 19، 1381]
 • کلانتری، صمد بررسی میزان کار آفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • کلانتری، محسن نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم ارتکابی شهر تهران [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • کمالی، محمد شریف مطالعه کوررنگی در شش گروه ایرانی [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • کمالی، محمد شریف انسان شناسی خطوط پوستی در جمعیتهای ایرانی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • کهن، جواد افشار معرفی و نقد کتاب [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • کوپن، ایو – صد چهره از آندره لوروا – گوران [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • کوثری، مسعود آنومنی سیاسی در ایران با تکیه بر نظر شهروندان تهرانی [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • کوثری، مسعود کفایت نظری مفاهیم در انسان شناسی ایران [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • کوثری، مسعود تحلیل مقایسه‏ای کیفی در علوم اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • کوزر، لویس جامعه شناسی معرفت [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • کوششی، مجید بازنگری درروش نسبت P/F برای برآورد باروری در حال تغییر [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • کولینز، راندل جامعه شناسی موافق علم است یا مخالف آن؟ [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتاب کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتاب کتابهای جدید جامعه شناسی به زبان فارسی [دوره 12، شماره 12، 1377]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتاب کتبهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی [دوره 16، شماره 16، 1379]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتاب کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتابهای جدید مردم شناسی به زبان فارسی [دوره 11، شماره 11، 1377]

گ

ل

 • لاجوردی، هاله هر منوتیک بازسازی یا گفتگو [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • لاجوردی، هاله نظریه های زندگی روزمره [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • لوکاس، اسکات فراتر از جهان شدن بررسی آمریکا از منظر مرام فرهنگ و شبکه دولت و حوزه خصوصی [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • لوکس، کارو بررسی رابطه نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی «نقشه‌ای شناختی» با تأکید بر مورد ایران [دوره 31، شماره 1، 1386]

م

 • مجدآبادی، اسماعیل مهاجرتهای داخلی و میزان شهرنشینی در قاره آسیا و افریقا ‹‹مطالعه موردی ایران›› [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • محمدی، بیوک الگوهای فرهنگی خاموش [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • محمودیان، حسین بررسی مشارکت زنان در نیروی کاری در استانها در سالهای 55-65 و 75 [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • محمودیان، حسین سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • محمودیان، دکتر حسین پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • مدنی، سیدمحسن سعیدی تأثیر فرهنگ هندوییزم بر مسلمانان هند [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • میرازیی، محمد انتقال مرگ و میر‘ اختلال در سلامتی و برنامه ریزی بهداشتی [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • میر حسینی، زهرا بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ترس از جرم در میان زنان شهر تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • مردیها، مرتضی استدلال طبیعی [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • میرزایی، سید آیت‏الله جوانان و هنجارهای رسمی و غیررسمی موسیقی پاپ [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • میرزایی، محمد تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • میرزایی، محمد به یاد آلفرد سووی [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • میرزایی، محمد حد متناسب جمعیت و ارتباط آن با وضعیت ایران [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • میرزایی، محمد استفاده از احتمال بقاء مرکب در محاسبه امید زندگی مشترک [9و10، شماره 0، 1376]
 • میرزائی، محمد نوسانات تحدید موالید در ایران [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • مشکانی، دکتر زهرا سادات بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مشکانی، دکتر محمدرضا بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مشکانی، زهرا سادات بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مشکانی، محمدرضا بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مطیع، ناهید روش کیفی و چند وجهی روش مناسب برای مطالعه زندگی زنان روستایی ایران [9و10، شماره 0، 1376]
 • مظهری، جهانگیر پیمایش پویش ها‘ یادی از استاد گورویچ و درس "تعداد زمانهای اجتماعی" او [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • معتمدی، عبدالله بررسی عوامل مرتبط به نگهداشت نیروهای متخصص در مناطق محروم [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • معیدفر، سعید شکاف نسلی یا گسست فرهنگی ( بررسی شکاف نسلی در ایران) [دوره 24، شماره 24، 1383]
 • معیدفر، سعید زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1387]
 • معصوم، مجتبی قدیر سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • مقصودی، منیژه ارزیابی وضعیت کنونی مردم شناسی در ایران [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • مکدونالد، پیتر بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • ملاسرایی، محمد علی محمدی پژوهش مردم شناختی درباره نقش سگ در زندگی ایل بویر احمد [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • میلانی، ندا بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • ملکی، امیر نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • ملکی، امیر رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان [دوره 30، شماره 0، 1386]
 • ممتاز، ترجمه: فریده جامعه شناسی موافق علم است یا مخالف آن؟ [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • منتظرقائم، مهدی سیاست های دریافت برنامه های تلوریونی ماهواره ای در کشورهای آسیاسی: درس های مقابله و بهره وری برای ایران [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • منصوریان، محمدکریم بررسی رضایتمندی شغلی درباره عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی : مطالعه موردی یکی از سازمانهای استان فارس [دوره 13، شماره 13، 1378]
 • منصورفر، کریم تعیین حجم نمونه [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • منوچهری، عباس درآمدی بر نظریه شهروندی گفت و گویی در فلسفه سیاسی هابرماس [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • مهاجرانی، علی اصغر یادی از آلفرد سووی به مناسبت دومین سال خاموشی او [دوره 3، شماره 0، 1372]
 • مهاجرانی، علی اصغر نظریه انتقالی جمعیت در کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • مهدی‏زاده، محمدرضا بررسی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ایران 1287ـ1357 نگاهی از دریچه جامعه‏شناسی تکنولوژی [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • مهرداد، مرتضی ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001) [دوره 1، شماره 21، 1382]
 • موحدی، محمدابراهیم دوگانگی اجتماعی نظر و عمل: توصیه فرضیه دوسوگرایی جامعه‏شناختی در عرصه بهداشت [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • موسایی، میثم بررسی تأثیر درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی در موفقیتهای دانشجویان درسهای مرتبط [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • موسایی، میثم بررسی رضامندی مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران بزرگ [دوره 15، شماره 2، 1387]
 • موسائی، میثم پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول [دوره 15، شماره 15، 1379]
 • موسوی، مرضیه مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی [دوره 26، شماره 26، 1384]

ن

 • نایبی، هوشنگ تبیین قشربندی اجتماعی [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • نایبی، هوشنگ تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • نایبی، هوشنگ تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها [دوره 5، شماره 0، 1387]
 • نیازی، محسن تاملی درمورد رابطه بین ساختار خانواده ومشارکت اجتماعی در شهر کاشان [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • ناطق‏پور، محمدجواد شکل‏گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن [دوره 28، شماره 2، 1385]
 • ندوشن، عباس عسکری تغییرات خانواده و کاهش بارورری در ایران مطالعه موردی استان یزد [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • نرسیسیانس، امیلیا زبان و اجتماعی شدن : کاربرد انسان شناسی زبان [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • نرسیسیانس، امیلیا بررسی چند زبانگونگی در شهر تهران [دوره 8، شماره 8، 1375]
 • نژاد، جواد صفی نقد کتاب عشایر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • نژاد، مریم قاضی شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه شناختی: بررسی و نقد رهیافت های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو [دوره 27، شماره 27، 1385]
 • نهاری، بهمن لیل گشتاور رشد جمعیت ایران [دوره 13، شماره 13، 1378]

و

 • وبر، ماکس نقد کتاب ‹‹مفاهیم اساسی جامعه شناسی›› [دوره 2، شماره 0، 1370]
 • وثوق، منصور تحلیل جامعه شناختی از مقایسه کار آیی در سه نوع نظام بهره برداری از مرتع ( در استان آذربایجان شرقی) [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • وثوقی، منصور تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • وثوقی، منصور پژوهشی جامعه شناختی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی روستای آغکند شهرستان میانه [دوره 25، شماره 25، 1384]
 • وثوقی، منصور یک پارچگی اراضی: تجربه ای ناموفق درچارچوب طرحهای دولتی اما موفق در قالب دانش بومی [دوره 2، شماره 22، 1382]
 • وحیدا، فریدون تاملی درمورد رابطه بین ساختار خانواده ومشارکت اجتماعی در شهر کاشان [دوره 3، شماره 23، 1383]
 • ودادهیر، ابوعلی جامعه‏شناسی علم فنآوری : تأملی بر تحولات اخیر جامعه‏شناسی علم [دوره 31، شماره 1، 1386]
 • ور، قمر پیله تعریف نظام گسختگی اجتماعی [دوره 3، شماره 0، 1356]
 • ویلت، مرتضی کتبی با همکاری میشل بررسی روشهای تحقیقی غرب در برخورد با مسائل روانشناسی اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 0، 1356]

ه

 • هادوی، حسین نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی [دوره 29، شماره 0، 1385]
 • هاشمی، سیدضیاء تعارض نفع فردی و نفع جمعی (دوراهی اجتماعی) و عوامل موثر بر آن [دوره 26، شماره 26، 1384]
 • هاشمی، سید ضیاء گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر [دوره 20، شماره 0، 1381]
 • هیکویی، مریم صالحی سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‏های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران [دوره 30، شماره 0، 1386]

ی