نوربرت الیاس و فرایند متمدن شدن

نویسنده

چکیده

عصر متمدن کنونی برای عدم اعمال خشونت بر دیگری، محدودیت ها و به یک معنا خشونت های بسیاری را در قالب آداب و قواعد رفتاری بر بدن تحمیل می کند. به نظر نوربرت الیاس، در عصر جدید، بشر دائما خود را کنترل می کند و تحت انظباط قرار می دهد. بر اساس این چارچوب تئوریک، خشونت درفوتبال را می توان به مثابه نوعی محل زندگی جسمانی در نظر گرفت. محلی برای تجلی و ظهور رفتارها و خشونت هایی که بطور معمول مجاز شمرده نمی شوند.

کلیدواژه‌ها