ندارد

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 17، شماره 36 - شماره پیاپی 217288، تیر 1389 (شماره) 

7. گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران

ابراهیم فیاض؛ عباس کاظمی؛ مژگان دستوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده علوم اجتماعی

شاپا چاپی