ندارد

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 17، شماره 36 - شماره پیاپی 217288، تیر 1389 (شماره) 

گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران

ابراهیم فیاض؛ عباس کاظمی؛ مژگان دستوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده علوم اجتماعی

دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی