نامه علوم اجتماعی (JNOE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله