اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعيد معيدفر

دانشکده علوم اجتماعی

smoidfaratut.ac.ir