اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعيد معيدفر

دانشکده علوم اجتماعی

smoidfarut.ac.ir