هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق

نویسندگان

چکیده

هویت جمعی از موضوع‌های اصلی مورد توجه در جامعه‌شناسی معاصر است. در ایران و عراق بحث درباره این موضوع با ظهور گفتمان مدرن و دولت- ملت مدرن بر آمده از آن آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است. با توجه به زیست چند فرهنگی و چند قومی جوامع ایران و عراق و تحولات جهانی، امروزه این‌گونه مباحث اهمیت فزاینده‌ای یافته است. پژوهش موجود در همین راستا و برای بررسی چگونگی و چرایی هویت جمعی غالب کُردها در کشورهای ایران و عراق صورت گرفته است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه‌ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تنظیم گردیده و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح شده است. پژوهش به روش چندگانه و با استفاده از پرسشنامه‌های کلان و خُرد در مورد 1060 نفر نمونه از کُردهای ساکن در مناطق کُردنشین ایران و عراق انجام گرفته است. ...

کلیدواژه‌ها