دوره و شماره: دوره 17، شماره 36 - شماره پیاپی 217288، تیر 1389 (شماره) 
گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران

ابراهیم فیاض؛ عباس کاظمی؛ مژگان دستوری