دوره و شماره: دوره 19، شماره 19 - شماره پیاپی 446، تیر 1381 
فوتبال و فردیت فرهنگ ها

اصغر عسکری خانقاه؛ علیرضا حسن زاده


چرا فوتبال؟

جمشید مصباحی پور ایرانیان