فوتبال: پارادوکس نوسازی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، فوتبال بعنوان متن نوسازی فرهنگی اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد از نظر نویسند، فوتبال متن فراگیری است که بطور داوطلبانه و از طریق نیروهای جدید اجتماعی مطرح و مورد حمایت قرار می گیرد. فوتبال در عصر کنونی، بیش از آنکه بعنوان بازی مطرح باشد ، به مثابه متن زندگی در نظر گرفته می شود. در پایان ، نویسنده بر اساس رویکرد وبری، بدنبال آنست که نشان دهد شرایط جدید به چه معناست؟ یا ماهیت اتفاق جدید چیست؟

کلیدواژه‌ها