فوتبال و کشف علائم تغییرات فرهنگی

نویسنده

چکیده

نویسنده پدیده فوتبال را بعنوان جریان فرهنگی مورد مطالعه قرار می دهد در همین چارچوب به کارکردهای اجتماعی فرهنگی ورزش فوتبال در ایران می پردازد. مقاله حاضر یا طرح مفهوم بین رشته ای بودن پدیده فوتبال( پیامدها و آثار جنبی آنها) و ارتباط آن با سطوح زبان شناختی انسان شناختی و .... در ایران معاصر سعی کند تبیینی از چگونگی تعامل رفتاری( فردی و اجتماعی ) در میان طرفداران فوتبال ارائه کند.

کلیدواژه‌ها