تخلیه منفعل هیجان یا تزریق فعال خلجان (پژوهشی در مورد درگیرهای حواشی مسابقات فوتبال)

نویسنده

چکیده

سئوال اصلی مقاله حاضر اینست که چرا در میدان های ورزشی و خارج از آن خشونت و درگیری پدید می آید؟ خشونتی که همواره توان تبدیل شدن به اغتشاشی جدی را دارد این پژوهش از طریق روش گزینشی ترکیبی و عمدتا کیفی انجام شده است نویسند پس از تقسیم بندی و طبقه بندی درگیری های پیش هنگام و پس از مسابقه و داخل و خارج ورزشگاه امکان و شرایط ظهور خشونت را مورد وارسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها