سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی - توصیفی خشونت در ورزش

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر ضمن تعریف مفهومی پرخاشگری و خشونت و تمایز مفهومی این دو، به بررسی نظریه های مربوط به خشونت و پرخاشگری ورزشی می پردازد سوال اساسی اینست که خشونت ورزشی چیست و چه عواملی در بروز آن موثر هستند؟ رهیافت زیست شناختن وتئوری ناکامی پرخاشگری بیشتر معطوف به ماهیت عام خشونت و پرخاشگری است اما در نظریه های جامعه شناسی بیشتر به عوامل اوباشگری و خشونت در ورزش توجه می شود تاکید مقاله حاضر بر توجه دادن به کاستی های هر یک از این نظریه هاست در نهایت محققین یا تلفیق دیدگاه های آسیب شناختی کلارک و دیدگاه کارکردگرایی ساختاری مدل علی- توصیفی خود را برای مطالعه ابعاد آسیب شناختی رفتار تماشاگران فوتبال در ایران پیشنهاد می کنند.

کلیدواژه‌ها