چرا فوتبال؟

نویسنده

چکیده

در این مقاله ماهیت خشونت فوتبال مورد بررسی قرار می گیرد نویسنده تماشاگران فوتبال را بر اساس چارچوب مفهومی رفتار جمعی مورد بررسی قرار می دهد جماعتی بی شکل خلق الساعه و با رفتاری هیجانی مقاله حاضر همچنین فوتبال را جایی برای تخلیه و خروج هیجانات و احساساتی می داند که در جامعه مدرن متراکم شده است

کلیدواژه‌ها