خشونت در فوتبال قابل پیشگری است

نویسنده

چکیده

مساله مورد بررسی این تحقیق پی بردن به علل و عوامل عمده خشونت در فوتبال است .می خواهیم بدانیم (از نظر تماشاگران ) تا چه حد خشونت فوتبال از فقر فرهنگی و اجتماعی نشات می گیرد. با توجه به نظریه های کم و بیش مشخصی که در مورد هیجانات سنین جوانی و برخودرهای احتمالی جوانان که اغلب در بین جمعیت تماشاگر و برگزار کنندگان فوتبال بروز می کند ، بعضی از سئوالاتی که تعیین کننده ظهور خشونت بوده است پاسخگیری شده است و در جه تطابق یافته های تحقیق با فرضیات مد نظر، مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله دست آوردهای این تحقیق این است که به دلیل هیجان آفرینی ورزش فوتبال، نسل های جوان تر که پر شور و پر تحرک هستند از این مسابقات هیجان آمیز فوتبال که تنها ورزش و سرگمی ارزان قیمت برای محصلین و جوانان غیر شاغل نیز می باشد استقبال بیشتری به عمل می آوروده اند لیکن وجود این هیجان در جوانی لزوما دلیلی بر بروز خشونت آنها نمی تواند باشد ارتقا فرهنگ عمومی خاصه وسائل ارتباط جمعی و جراید ورزشی ایجاد زمینه های متعدد تفریح هیجان زا و نیز اشتغال جوانان برنامه ریزی برای تربیت هیجانات( به ویژه جوانان ) با جلب مشارکت نیروی امنیتی و تنظیم برنامه برای تعیین روز خشونت زدایی فوتبال و مطلوب سازی نحوه بروز هیجان در دوره جوانی از جمله پیشنهادات این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها