تحلیل برخی نتایج آموزهای ویتگنشتاین متاخر برای علوم اجتماعی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابعادی از فلسفه ویتگنشتاین مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد که این فلسفه را برای عالمان علوم اجتماعی مطلوب و خواستنی جلوه داده است مستدل خواهد شد که اگر چه برخی از محققان درحیطه های متعد علوم اجتماعی فلسفه متاخر ویتگنشتاین را مفید می دانند و به رغم آن که بصیرتهای ویتگنشتاین درباره امر اجتماعی بسیار راهگشا است رویکرد او در کل دچار نواقص جدی است تاثیر کلی این نقائص مفهومی به خطر انداختن غینیت علوم اجتماعی و ارزش شناختی تحقیق است.

کلیدواژه‌ها