توان رقابتی و روابط پیمانکاری بحثی در جامعه شناسی اقتصادی ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله گذار از نظام صنعتی فوردیستی به پسافوردیستی در جوامع صنعتی را طی دهه های اخیر بررسی می کند و توجه خاصی به یکی از ابعاد این تحول یعنی پایین آمدن میزان ادغام عمودی در سازمان های بزرگ صنعتی و گسترش روابط تامین کنندگی و پیمانکاری می شود همچنین اهمیت نهادهای اجتماعی در شکل گیری روابط پیمانکاری و دیده گاه های جامعه شناسان اقتصادی در مورد چگونگی عملکرد این نهادها بررسی می شود در قسمت دوم مقاله روند شکل گیری روابط پیمانکاری واحدهای صنعتی کشور با استفاده از آمار دریافتی بابت خدمات صنعتی طی دوره 1355-1376 و همچنین دلایل محدود ماندن این روابط از ابعاد اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد

کلیدواژه‌ها