دمکراسی دیجیتالی و حکومت الکترونیکی : سیاست و حکومت در عصر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs)

نویسنده

چکیده

این مقاله پس از شرح خلاصه ویژگی ها و قابلیت های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی(ICTs ) به بررسی تعامل بین ارتباطات و اطلاعات با سیاست و حکومت می پردازد. ICTs ، با گسترش توانایی رسانه های سنتی( مطبوعات رادیو و تلویزیون ) از نظر زمانی مکانی بعد اجتماعی و دوسویگی ارتباطی امکان بسیاری را برای تقویت و تحکیم دمکراسی مستقیم و انتخاباتی فرام نموده است ایفای نقش های عدیده حکومت در قبال ICTs نیز به الکترونیک شدن حکومت می انجامد و این به نوبه خود باعث تقویت تعامل حکومت و جامعه ( افراد اجتماعات و اقتصاد) و افزایش کارآیی و بهره وری خدمات عمومی حکومت و نظام اداری خدمات رسانی می گردد.

کلیدواژه‌ها