نگاهی به خشونت فوتبال

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، ورزش فوتبال را از بعدی تاریخی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده بر اساس رویدادهای تاریخی این ورزش و تجاری شدن آن در ایران در پی بازسازی عوامل اصلی خشونت در ورزش فوتبال است.

کلیدواژه‌ها