جوانان و هنجارهای رسمی و غیررسمی موسیقی پاپ

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر به مطالعة موسیقی در زمینة اجتماعی آن می‌پردازد. در این مقاله از میان انواع موسیقی‌هایی که جوانان ایران بدان گرایش دارند، موسیقی پاپ به دلیل توجه گستردة جوانان به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسندگان این مقاله با مطالعة جایگاه دو نوع موسیقی پاپ غیرمجاز و مجاز در خرده فرهنگ جوانان ایران قصد دارند دلایل توجه جوانان به این دو نوع موسیقی را بررسی نمایند. اطلاعات این پژوهش به روش پیمایشی در تابستان 1381 از بین جامعة جوانان شهر اصفهان و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. با این وجود از مطالعة اسنادی نیز برای گردآوری برخی استنادات ـ به ویژه در ارتباط با بحث خرده‌فرهنگ جوانان ـ بهره جسته‌ایم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد جوانان شهر اصفهان گرایش بیشتری به موسیقی پاپ غیرمجاز دارند و آن را شادتر از موسیقی پاپ مجاز می‌دانند و برخی شباهت‌های موسیقی پاپ مجاز به موسیقی پاپ غیرمجاز را می‌توان از دلایل گرایش جوانان به موسیقی پاپ مجاز دانست.

کلیدواژه‌ها