ایرانشناسی مارکس گرا ضرورت بازاندیشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف ارائه مدلی نظری تنظیم شده است که مبنای معرفت شناسی آن نقد تاریخ نگاری مارکس گرایانه است در سنت جامعه شناسی تاریخی دو رویکرد مارکس گرایانه ( ماتریالیسم تاریخی و شیوه تولید آسیابی) به تاریخ نکاری ایران پرداخته اند در این مقاله نشان می دهیم که به کارگیری این رویکردها به دلیل نقائص نظر ی از جمله همسان پنداری ساختارهای اقتصادی اجتماعی تاریخ ایران با تجربه اروپائی مانع فهم دقیق دوره هایت اریخ ایران میش ود ادعای ما این است که این نقص نظری با ارائه رویرکد روابط ترکیبی شیوه های تولیدی که مدل پیشنهادی ان مقاله است رفع خواهد شد برای معتبر کردن این ادعا مدل نظری روابط ترکیبی را برای تبیین شکل گیریهای اجتماعی دوره صفویه پیشنهاد می کنیم

کلیدواژه‌ها