دوره و شماره: دوره 1، شماره 21 - شماره پیاپی 444، مهر 1382 
ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001)

شاپور اعتماد؛ یحیی امامی؛ اکبر حیدری؛ محمد نبی سربلوکی؛ مرتضی مهرداد