بررسی سطح علل و عوامل تعیین کننده مرگ و میر تهران بزرگ در سال 1375

نویسنده

چکیده

کاربرد فراگیر داروها و تکنولوژی بهداشت عمومی و بهبود در تولید مواد غذایی از عمده ترین عوامل کاهش مرگ و میر بوده است ولی دستاوردها در جمیتهای مختلف بسیار متفاوت است علاوه بر نابرابری میان ملتها عدم تساوی بین طبقات اجتماعی در داخل کشورها نیز قابل توجه است همراه با دستیابی جوامع به توسعه اقتصادی اجتماعی میزان مرگ و میر کاهش می یابد وعلل مرگ و میر نیز با تغییر اساسی روبرو می شود در گذشته بیماریهای عفونی انگلی و تنفسی عامل اصلی مرگ بودند در صورتی که با مهار اکثر بیماریهای واگیر طول عمر انسانها افزایش یافته است و در زمان حاضر علل مرگ و میر بیشتر بیماریهای قلبی عروقی سرطانها سوانح وتصادفات است میزان و علل مرگ ومیر در گروههای مختلف سنی و جنسی با درجه توسعه یافتگی جوامع ارتباط دارد و کاهش مرگ و میر منجر به افزایش امید زندگی یا عمر متوسط میگردد در این مقاله نشان داده می شود که میزان مرگ و میر جمعیت تهران به سطح پایینی6 در هزار رسیده است همچنین سهم بیماریهای قلبی عروقی سرطانها و سوانح و تصادفات در بین علل مرگ و میر افزایش یافته و به تدریج از در صد مرگ و میر نوزادان کاسته شده است

کلیدواژه‌ها