هر منوتیک بازسازی یا گفتگو

نویسندگان

چکیده

هرمنوتیک که در آغاز برای کشف حقیقت متون مقدس به کارگفته می شد در جریان تحول خود مبدل به روش عام کشف معنا شد هرمنوتیک روشمند شلایر ماخرو دیلتای در صدد کشف معنایی بود که در ذهن آفرییند اثر وجود دارد به همین سبب این نوع هر منوتیک هرمنوتیک مبتنی بر بازسازی نام گرفت شاخص ترین جامعه شناسی که از این روش سود جست ماکس وبر بود که در اثر کلاسیک خود اخلاق پروتستانی و روحح سرمایه داری دست به بازسازی دینای پروتستان ها زد اما چرخش زبانی که در علوم انسانی در آغاز قرن 20 رخ داد توجه به ذهن جای جای خود را به توجه به زبان داد هرمنوتیک زبانمند گادامر با انتقاد از منطق روشمند هرمنوتیک ذهن مرکز کشف حقیقت را به نوعی گفتگوی میان ستها در متن تحول تاریخی آنها بدل ساخت هابر ماس با نقد از گادامر هرمنوتیک را روش فهم زیست جهان و زندگی روزمره به شمار آورد روشی که با اتکا به ملاک وضعیت ایده آل گفتار ارتباط مخدوش را در گفتگو آشکار می سازد و امکان رسیدن به وفق را در زندگی روزمره فراهم می کند

کلیدواژه‌ها