پژوهش مردم شناختی درباره نقش سگ در زندگی ایل بویر احمد

نویسندگان

چکیده

به رغم پژوهشهای متعدد درباره زندگی عشایر در ایران هنوز ابعادی از زندگی آنان مستور باقی مانده است که رابطه آنها با حیوانات از جمله ، است حیوانات نزدیک ترین یاور انسان در زندگی اجتماعی بوده و هستند تا جایی که هنوز زندگی انسان در حمل و نقل نگهبانی ومراقبت تغذیه و شکار و جز آن تا حد زیادی مدیون حیوانات است گرچه به تناسب پیشرفتهای تکنولوژی حیوانات نقش کمتری در زندگی روزمره ایفا میکنند سگ از حیواناتی است که در فرهنگ ادب عرفان فولکلور و سنتهای شفاهی ایران زمین حضوری پررنگ داشته و دارد در این پژوهش باورها و رسوم و سنن اجتماعی جامعه ایلی بویر احمد درباره سگ مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها