قومیت نابرابری آموزشی وتحولات جمعیتی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به مسئله هویت و ابعاد مختلف آن در استان سیستان و بلوچستان می پردازد در این مقاله با استفاده از داده های گردآوری شده در چهار شهر استان سیستان و بلوچستان تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرشهای اجتماعی بررسی می شود داده های مورد استفاده از نمونه ای به حجم 3913 نفر از ساکناان چهار شهر زاهدان خاش چهابهار و زابل گردآوری شده است نتایج تحقیق نشان داده است که دو شیوه نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی وجود دارد در یک سو هنجارهای خانوادگی با تاکید بر ارزشهای جمعگرایانه تشکیل خانواده در سنین پایین و اهمیت نقش بزرگترها و در سوی دیگر هنجارهای جدید خانوادگی با گرایشهای فرد گرایانه تشکیل خانواده در سنین بالاتر و گرایش نسبی به برابری در خانواده قرار داد این دو الگوی زندگی باتحصیلات و تمایل به مهاجرت نیز مرتبط هستند

کلیدواژه‌ها