دو جهانی شدنها وجامعه جهانی اضطراب

نویسنده

چکیده

این مقاله نسبت پدیده دوجهانی شدنها را با جامعه جهان اضطراب مطالعه می کند مطالب این مقاله در چهار بخش اساسی تنظیم شده است بخش اول مفهوم عوامل خصوصیات و پیامدهای اضطراب را تحلیل می کند بخش دوم به اختصار مفهوم جهانی شدن را بررسی می کند در بخش سوم نسبت جهانی شدن با فشار تنش دلواپسی ور یسک مورد مطالعه قرار می گیرد در بخش چهارم مفهوم دو جهانی شدنها با تکلیه بر نظریه بوردیو در خصوص خشونت نمادین و ارتباط ان با اضطرابهای پنهان نقد وتحلیل می گردد پیش فرض اصلی این مقاله بر شکل گیری دو روند در جهان شدن است یکی توضیح دهنده جهان شدن در جهان واقعی جهان اول ودیگری بیان کننده جهان شدن در جهان مجازی( جهان دوم ) است ارتباط آنی هم زمان و سریع با جهان مجازی و زندگی در جهان واقعی مستلزم نوعی دوئیتهای اضطراب زا است که به وجود آورنده جامعه جهانی اضطراب است این جامعه جهان معاصر را از دوره مدرن متمامیز می کند

کلیدواژه‌ها