ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001)

نویسندگان

چکیده

طی دهه گذشته سهم ایران در علم جهان به طور چشمگیری افزایش یافته است در این مقاله پس از بیان این واقعیت سعی می شود تاعملکرد علمی ایران از طریق تعداد مقالات علمی چاپ شده توسط اجتماع علمی آن اندازه گیری شود سپس ساختار معرفتی علم در ایران به منظور تشخیص هر نوع ناهنجاری بر مبنای طبقه بندی پاپسکویی عرضه شده است نتیجه آنکه رشته شیمی با تولید استثنائی خود تناسب میان رشتته ها را از میان برده است

کلیدواژه‌ها