ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

نویسنده

چکیده

با توجه به ضرورت و اهمیت روز افزون به کارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی و فنی در فرآیند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان کامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی در توسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده چارچوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر درونی آن از جمله ترویج مورد توجه قرار گرفت به منظور تعیین سهم ترویج در توسعه کشاورزی علاوه بر اعمال روش شبه آزمایشی و کنترل میدانی عوامل غیر آزمایشی تکنیکهای پیشرفته کنترل آماری نیز مورد استفاده قرار گرفت پس از انتخاب نمونه ها در سطح ملی و گرد آوری داده ها وتحلیل آنها این نتایج به دست آمده که توسعه کشاورزی تابعی از شرایط و عوامل عدیده ای است که یکی از موثرترین آنها ترویج کشاورزی است ترویج از طریق ارتقا سطح دانش و مهارتهای کشاورزان در توسعه کشاورزی موثر است ولی میزان این تاثیر به عوامل کنترل مطرح شده اند عوامل کنترل اعم از آ،که عوامل درون بخشی ترویج و نظام کشاوری باشند یا عوامل اجتماعی و طبیعی در افزایش میزان اثر بخشی ترویج در توسعه کشاورزی موثرند بنابراین در فرایند توسعه ترویج وتوسعه کشاورزی توجه به مجموعه این عوامل ضروری است

کلیدواژه‌ها