هرمنوتیک سهندیه

نویسنده

چکیده

در میان شعرای معاصر آذربایجان‘ استاد شهریار برجسته ترین است. بین اشعار و آثار متنوع وی "سهندیه" شعر نسبتاً بلندی است که به سبک و شیوه ای نو سروده شده. ویژگی این شعر غنای ساختارهای تشکیل دهنده آن است‘ بی گمان سهندیه اثری چند ساحتی با ساختارهای معنایی متعدد است. در این مقاله سعی شده است فقط ساختار اسطوره شناختی سهندیه تحلیل شود. به عبارت دیگر کوشیده ایم تا به لابه لای سطرها نفوذ کنیم و معانی نهفته در آنها را بیرون بکشیم. ساختارهای گونه گون زبانشناختی‘ روانشناختی‘ سیاسی‘ اجتماعی‘ فرهنگی و ... این اثر می تواند جداگانه تعبیر و تفسیر شود که هر کدام نیازمند رویکرد هرمنوتیک دیگری است.

کلیدواژه‌ها