بررسی رضامندی مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران بزرگ

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته برنامه‏ریزی و رفاه اجتماعی

چکیده

افزایش تعداد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به دلایل متعدد از جمله افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد و پایین آمدن سن بازنشتگی لزوم توجه به وضعیت این گروه را ضروری ساخته است. این مقاله درصدد است تا به این مسأله اساسی پاسخ دهد که مستمری‏بگیران سازمان تأمین اجتماعی تا چه اندازه از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی رضایت دارند. مقاله حاضر نتیجه مطالعه‏ای توصیفی ـ تحلیلی با روش پیمایشی است. جامعه مورد مطالعة پژوهش، مستمری بگیران تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی تهران (در حدود 251520 نفر) بوده و حجم نمونه با بهره‏گیری از فرمول کوکران 210 نفر برآورد شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان می‏دهد که هر چند که مستمری‏بگیران از تعاملات گفتمانی با سازمان رضایت نسبی دارند اما از آن جایی که اکثریت آنان فاقد منبع درآمدی غیر از مستمری دریافتی هستند، از یک نوع عدم تعادل در مخارج زندگی به سر می‏برند. این عدم تعادل مبادله، موجب نارضایتی عمده مستمری‏بگیران از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی شده است.

کلیدواژه‌ها