تحلیلی از اندیشه پیربوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه شناسی

نویسنده

چکیده

بوردیو نظریه پرداز و روش شناسی چند بعدی است هدف او گذشتن از دو گانگیهای مرسوم جامعه شناختی بوده است دوگانگیهایی چون ذهن گرائی و عین گرائی سمبولیسم و ماتریالیسم ساختار و عاملیت تحلیل خرد و کلان مقاله حاضر به بررسی دیدگاههای بوردیو و منابع تاثیر گذار بر دیدگاه او اختصاص یافته است در این مقاله نویسنده ابتدا به نقش رویکرد ساختار گرایی بوردیو اشاره می کند و سپس به توضیح مفاهیمی چون طبیعت ثانوی عرصه سرمایه های نمادین می پردازد

کلیدواژه‌ها