دوره و شماره: دوره 3، شماره 23 - شماره پیاپی 448، شهریور 1383