تاملی درمورد رابطه بین ساختار خانواده ومشارکت اجتماعی در شهر کاشان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله چگونگی پیوند بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی بررسی وتحلیل شده است هدف این بررسی بیان خاستگاه نظری این دو مفهوم به منزله مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم اجتماعی از حیث نظری و نیز چگونگی سنجش علمی آنها و در نهایت آزمون تجربی ارتباط بین آن دو حوزه مورد مطالعه است در آْغاز خاستگاههای نظری و جایگاه این دو مفهوم در اندیشه برخی از نظریه پردازان علوم اجتماعی ارائه گردیده است سپس ابعاد نظری ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در ادبیات جامعه شناسی کاوش شده است این ابعاد به وجود نوعی رابطه بین دو مفهوم دلالت دارند با بیان مولفه های مربوط به ساختار خانواده در دو نوع شیوه ترتیبی مبتنی بر اقناع گرایی و استبدادگرایی ونیز تعیین سطوح و اجزای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان پذیر و با جمع آوری داده های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه گیری شده است استنباط آماری از داده ها وجود نوعی همبستگی معنا دار در سطح اطمینان 99% بین دو متغیر ساختار خانواده ومشارکت اجتماعی را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها