بررسی میزان کار آفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات

نویسندگان

چکیده

این مقاله که حاصل تحقیق میدانی است ویژگیهای کار آفرینی دانش آموختگان را در بخشهای مطبوعاتی جامعه مورد بررسی قرار داده است و با این جهت گیری که دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی به ویژه رشته های علوم انسانی باید نقش ممتازی درتوسعه مطبوعاتی کشور داشته باشند مطالعات آن آغاز شده است لذا با انتخاب حجم نمونه ای بر اساس فرمول مربوطه به تعداد 286 نفر از شاغلین در عصره نشریات ومطبوعات مستقر در شهر تهران به بررسی تجربی سوالها و فرضیه های تحقیق پرداخته است ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و سئوالات باطیف لیکرت تنظیم شده است در این تحقیق علاوه بر شناسائی مشخصات فردی شاغلین در مطبوعات به ویژگیهایی از جمله دارا بودن مدارک دانشگاهی داشتن انگیزه فردی ریسک پذیری مهارت فردی خلاقیت و سایر ویژگیهای کار آفرینانه توجه شده است بررسی تجربی نشان داده است که بین ویژگیهای کار آفرینی با دارا بودن آموزشهای رسمی دانشگاهی ریسک پذیری داشتن مهارت فردی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد و در این میان سهم دانش آموختگان رشته های علوم انسانی در توسعه مطبوعات و نشریات کشور بیش از سایر دانش آموختگان در رشته های دیگر دانشگاهی بوده است

کلیدواژه‌ها