بررسی عوامل موثر بر تنشهای کارگری

نویسنده

چکیده

ناآرامی و تنش به عنوان نوعی رفتار تعارضی که در کارخانجات به وقوع می پیوند دارای پیامدهای منفی اجتماعی اقتصادی وحتی سیاسی امنیتی است مطالعه این ناآرامی ها و تنشها و نیز بررسی ریشه ای این کشمکشها در روابط صنعتی و دلایل ایجاد تضاد بین نظام کارخانه ها و کارگران و .....ازجمله موضوعات اساسی جامعه شناسی صنعتی است تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال اصلی است که علت بروز ناآرامیها و تنشهای کارگری در مراکز تولیدی و کارگری در مراکز تولید و کارگری استان مازندران چیست؟ برای پاسخگوئی به این سئوال از چارچوب نظری دیدگاه بسیج منابع استفاده شده است از نظر نوع مطالعه تحقیق حاضر به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است واحد تحلیل آن فرد کارگر بوده و سطح آن نیز سطح خرد است محدوده مکانی تحقیق حاضر را استان مازندران و محدوده زمانی آن را زمستان سال 1378 تشکیل می دهد جامعه آماری این تحقیق را کلیه مراکز تولیدی و کارگری استان تشکیل می دهند که طی 5 سال گذشته یکی از انواع تنش ( تجمع در بیرون از کارخانه تجمع در درون کارخانه تعطیلی در کار صدمه زدن به کارخانه و گروگان گیری مدیر) در آن به وقوع پیوسته است با توجه به معدود بودن تعداد مراکز تولیدی و کارگری مرتبط با موضوع( 9 واحد) واحدهای مذکور به صورت تمام شماری مطمح نظر قرار گرفته اند از طرف دیگر با توجه به اینکه واحد تحلیل کارگر بوده لذا برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ی نسبی استفاده شده است برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغییری نقش( سهم ) عوامل موثر بر میزان تنش را نشان می دهد عوامل مذکور عبارتند از 1)میزان تاثیر سن 2) تحصیلات 3) حقوق و دستمزد4) سابقه کار5) دیر کرد در پرداخت حقوق6) ناکامی 7) تبعیض و نابرابری8) هزینه شرکت در ناآرامی 9) احتمال موفقیت اعتراض10) تضاد

کلیدواژه‌ها