نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر تحصیلات و شغل والدین منشا روستائی داشتن و شغل کشاورزی پدران بعنوان تبار اجتماعی بر موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاروزی دانشگاه تهران است شاخصهای موفقیت تحصیلی دانشجویان عبارتند از معدل دیپلم معدل لیسانس قبولی در کارشناسی ارشد و عملکرد تحصیلی ( میانگین نمرات کل تعداد واحدهای مردودی و ترمهای مشروطی) در نظر گرفته شده و عملکرد شغلی بر اساس نظر سنجی از کارفرمایان صورت گرفته است داده های مورد نیاز از طریق ارسال پرسشنامه باری کلیه فارغ التحصیلان گرد آوری گردیده است بدین ترتیب 655 پرسشنامه از فارغ التحصیلان و 513 پرسشنامه از کارفرمایان جمع آوری شد نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که بین تحصیلات مادر با t محاسبه شده 2/258 با موفقیت تحصیلی معدل دیپلم و تحصیلات پدر با t محسابه شده 3/359 با موفقیت تحصیلی معدل لیسانس رابطه معنی داری وجود دارد رابطه خاستگاه سکونتی ( منشا روستائی داشتن ) و شغل کشاورزی پدران با موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی تایید نشد ضمنا هیچیک از سازه های تبار اجتماعی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری نشان نداد بنابراین فرض اینکه چنانچه دانشجویان کشاورزی از بین افرادی که سابقه زندگی و یا شنائی با روستا و کار کشاورزی داشته باشند در تحصیل و حرفه کشاورزی موفق ترند درست نیست این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین محل تولید دانشجویان ( روستا شهر مرکز استان و تهران ) از نظر عملکرد شغلی و موفقیت تحصیلی وجود ندارد

کلیدواژه‌ها