تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر سر نوشت خانواده های مهاجر افغانی از حیث بازگشت یا ابقای آنان در ایران مساله نگران کننده این خانواده ها و دل مشغولی دولتمردان ایرانی در اتخاذ تصمیم مناسب در مورد آنهاست مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه خاصه ایران نوعی مهاجرت اجباری ناسالم است که با آسیب و تخریب روحی و روانی اعضای خانوادهای مهاجر توام بوده است مقاله حاضر بر اساس یافته های حاصل از مطالعه ای پیمایشی در باب علل و عوامل عدم بازگشت 400 خانواده مهاجر افغانی در شهرک مهاجر نشین ( افغانی) گلشهر مشهد تدوین یافته است نتایج این مطالعه نشان می دهد که صرف نظر از جنگ و ناآرامی های داخلی بعنوان متغییر کلیدی در تحلیل این مهاجرت بازگشت یا عدم بازگشت مهاجرین افغانی تابعی از وابستگی وتعلق به ارزشها و هنجارهای جامعه مبدا و مقصد مهاجرت است گذر سالهای زیاد و گسرتش وابستگیها و تعلقات مادی و غیرمادی ( شغلی تحصیلی مذهبی خانوادگی و مذهبی و .....) به جامعه میزبان سبب فراموشی و گسستن از تعلقات و ارزشهای جامعه مبدا( افغانستان ) شده است این مقاله تلاشی است برای تشریح ویژگیها ابعاد و گونه های مهاجرت افغانیها و عوامل عدم بازگشت آنها با اتکا بر وابستگیها و تعلقات به شرایط اجتماعی در جامعه مبدا و مقصد مهاجرت

کلیدواژه‌ها