اقناع غایت ارتباطات

نویسنده

چکیده

اقناع غایت هر ارتباط اعم از انسانی یا رسانه ای است دستگاههای عظیم رسانه ای گرفته و هزینه های بسیار صرف می شود ودر پایان نتیجه نهائی با میزان اثر گذاری بر برخی مخاطبان سنجیده می شود و آن گاه که این فرایند در حد اعلی تحقق می پذیرد گفته می شود اقناع صورت یافته است اقناع در زمره آثار زیر پوستی در حوزه ارتباطات است که ورای ظواهر قدرت و یا حتی اقتدار صورت می گیرد مخاطبان چنانچه به اقناع رسند انگیزه های درونی می یاند وخود رسولان اندیشه یا هر پیام ارتباطی خواهند شد در این نوشته کوشش می شود تا اقناع و حدود آن شناخته شود نظریه های موجود در این زمینه بررسی مراحل تحقق اقناع شناخته و نقد شوند و در نهایت شرایط اساسی تحقق اقناع باز شناخته شود

کلیدواژه‌ها