تاملاتی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی

نویسنده

چکیده

در این مقاله جهت درک و تبیین دموکراسی خواهی ایرانیان یک طرح نظری پینشهاد شده است این طرح نظری علل ساختاری را برای تبیین دموکراسی کافی ندانسته و تکیه بر علل ارادی را برای توضیح دموکراسی لازم می داند از این رو این مقاله ابتدا کوشش کرده علل معرفی شده در نظریه های جامعه شناسی دموکراسی را معرفی کند سپس با الهام از روش شناسی ریمون بودون و بر مبنای یک رویکرد ترکیبی با تفکیک علل ساختاری زمینه ای از علل ارادی و موثر طرح نظری خود را معرفی کند هدف از این طرح نظری خود را معرفی کند هدف از این طرح نظری یافتن پاسخی روشن درباره روند دموکراسی خواهی ایرانیان است

کلیدواژه‌ها