رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

مقاله ی حاضر در جستجوی آنست که با سنجش تجربی مفاهیم سرمایه فرهنگی وهویت اجتماعی رابطه ی ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی را با نحوه ی تعریف افراد از خویشتن بررسی نماید و همبستگی سرمایه فرهنگی را با برجستگی هویت های مختلف اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد بر اساس دیدگاه پی یر بوردیو سرمایه فرهنگی دارای سه بعد است بعد ذهنی بعد عینی وبعد نهادی وجه دیگر این تحقیق سنجش هویت اجتماعی جوانان است که از نظریه کنش متقابل نماید به منظور فراهم آوردن چارچوب نظری برای سنجش این مفهوم استفاده شده است سنجش متغییر وابسته ( هویت- اجتماعی) در این تحقیق از طریق اجرای آزمونTST انجام گرفته است نتایج حاصل از بررسی نشان میدهد که بین سرمایه فرهنگی و برجستگی انواع چهارگانه هویت همبستگی مثبت وجود دارد لکن بیشترین همبستگی سرمایه فرهنگی با هویت مذهبی و ملی و کمترین همبستگی آن با هویا فردی وخانوادگی است همچنین نوع همبستگی ابعاد عینی و ذهنی سرمایه فرهنگی با انواع هویت اجتماعی تا حدودی متفاوت از بعد نهادی شده آن است در بخش پایانی مقاله دلالتهای یافته ها و نتایج تحقیق در زمینه مطالعات آتی و سیاستگذاری فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها