دوره و شماره: دوره 20، شماره 0 - شماره پیاپی 445، آذر 1381 
9. بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی

محمد جلال عباسی شوازی؛ پیتر مکدونالد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ زینب کاوه فیروز


10. تبیین قشربندی اجتماعی

هوشنگ نایبی؛ حمید عبداللهیان