دوره و شماره: دوره 20، شماره 0 - شماره پیاپی 445، آذر 1381 
بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی

محمد جلال عباسی شوازی؛ پیتر مکدونالد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ زینب کاوه فیروز