تحلیل جامعه شناختی از مقایسه کار آیی در سه نوع نظام بهره برداری از مرتع ( در استان آذربایجان شرقی)

نویسنده

چکیده

در ارتباط با بهره برداری از مراتع سه نوع نظام بهره برداری سنتی طرحهای مرتع داری و نظام تعاونی وجود دارد که از کارآیی اجتماعی متفاوتی برخورداند هدف از انجام این پژوهش سنجش کارآیی اجتماعی هر یک از نظامهای بهره برداری موجود به منظور دست یابی به یک الگوی بهینه است نتایج حاصله از تحلیل های آماری این پژوهش که بر اساس دیدگاههای نظری جامعه شناختی انجام گرفته است با کارآیی اجتماعی که متشکل از مولفه های مشارکت اعضا پایداری گروهی سازگاری شغلی و رفاه اجتماعی در ارتباط است خلاصه نتایجج آزمون میان کارآیی اجتماعی ونوع نظام بهره برداری حاکی از معنی دار بودن روابط در سطح بالای 995% است نمره کارآیی در واحدهای تعاونی بالاتر از طرح های مرتع داری و در هر دو بالاتر از واحدهای سنتی است و روند آن از سنتی به تعاونی حالتی فزاینده داشته است

کلیدواژه‌ها