ابژه تغییر مراسم دینی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابژه های مراسم دینی با پی گیری مراسم عزاداری در شهر تهران در قبل و بعد از انقلاب مقایسه شده است پرسش اصلی در این مقاله چنین است آیا در مراسم عزاداری که بخشی که از حوزه فرهنگی است در دوره ی معاصر تغییراتی صورت گرفه است یا خیر؟ چون ابژه های دینی صورت عینی مراسم عزا هستند سوال فوق به صورت دیگری نیز می تواند مطرح شود ایا ابژه های مادی در مراسم عزاداری در شهر تهران تغییر کرده اند؟ برای دستیابی به پاسخ مناسب به بررسی ابژه ها در مراسم عزاداری در شهر تهران پرداخته ایم و مقایسه ای میان دوران قبل و بعد از انقلاب به عمل آورده ایم در این بررسی از روش اسنادی مشاهده مشارکتی و مصاحبه استفاده شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که فرهنگ مراسم عزاداری در شهر تهران که ابژه ها مبین آن اند در حال تغییرند ابژه های قدیمی از قبیل پرچم کتیبه و منبر به عنوان ابژه هایی که در عزاداری گذشته نیز و جود داشتند توانسته اند با پذیرش کارکرده ای جدید در عزاداری دوران معاصر نیز موثر باشند در کنار آنها ابژه های جدیدی نیز از قبیل عکس شهدا متن شعارهای سیاسی نوارهای صوتی وآلات موسیقی جدید باتوجه به شرایط فرهنگی - اجتماعی جامعه از جمله انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق وارد مراسم عزاداری شده اند به لحاظ گستردگی مراسم عزاداری و تنوع ابژه ها در اینجا صرفا بعضی از تغییرات موردتاکید قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها