فقر آسیب پذیری و توسعه مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر در زمینه شناسایی اقشار آسیب پذیر روستایی در دشت گرمسار صورت گرفته است هدف از اجرای این پژوهش در درجه ی اول طراحی دستگاه روش شناسی خاص مرتبط با اقشار اجتماعی درجامعه روستایی است مدل به کارگرفته در این تحقیق با استفاده از چارچوب نظری جامعه شناختی پیرامون قشربندی اجتماعی و از طریق کمی سازی مفاهیم نظری با کمک روش های تحلیل آماری نظیر تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته است به علاوه سعی شده است که برخی از وپژگی های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی اقشار آسیب پذیر روستایی بررسی شود مطالعه نشان می دهد که سیاست های توسعه دهه های اخیر که با تکیه بر راهکاری های تعدیل ساختاری آزاد سازی و خصوصی سازی مورد کاربست مسوولان اجرایی به ویژه در بخش کشاورزی قرار گرفته است در ایجاد و گسترش اقشار آسیب پذیر در جامعه روستایی بی تاثیر نبوده است لذا حمایت از این گونه اقشار در درجه اول به شناسایی آنان از طریق روش های علمی ارتباط دارد

کلیدواژه‌ها