بررسی عوامل موثر بر بازگشت مهاجرین افغانی با تکیه بر ساکنین شهره گلشهر مشهد

نویسندگان

چکیده

مقاله ی حاضر برگرفته از تحقیقی به همین نام است که با هدف شناخت ویژگیها و ابعاد مهاجرت خانواده های افغانی به ایران به بررسی عوامل موثر بر موانع بازگشت آنان به موطنشان می پردازد بعد از مقدمه و طرح مساله اشاره ای به مبانی نظری تحقق میکند و از بین دیدگاههای مختلف و متنوع نظریه جذب و دفع اورت لی به عنوان مبنای نظری انتخاب و براساس آن داده های تجربی ارائه و تجزیه و تحلیل می شود

کلیدواژه‌ها