رویکردهای متفاوت در مطالعه فرهنگ با تاکید بر بعد روش شناختی

نویسندگان

چکیده

درعلوم اجتماعی مطالعه فرهنگ دارای اهمیت فراوانی است با آنکه اتفاق نظر اندکی در مورد معنای این مفهوم وجود دارد اما بسیاری از تحلیل گران علم الاجتماع بر این باورند که مطالعه فرهنگ و پدیده های فرهنگی برای کلیت علوم اجتماعی اهمیتی ویژه دارد چرا که زندگی اجتماعی صرفا درحد اشیا و واقعیتهای نیست که همچون پدیده های جهان طبیعی دانسته شوند بلکه حیات اجتماعی در برگیرنده انواع متنوع ایده ها ارزشها باورها نمادها کردارها گفتارها متن ها و نیز فاعلان خلاق و نیتمند آنها است که در پی آنند تا خود و دیگران را با تغییر آنچه که ارائه و دریافت می کنند فهم کنند و به شناخت حیات معنا دارا اجتماعی دست یابند روشن است فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت انواع روش شناسی های موجود مفروضات آنها و اطلاع از توانمندی تکنیکهای هرکدام از این روشها در مطالعه فرهنگ و پدیدده های فرهنگی است

کلیدواژه‌ها