گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

نویسندگان

چکیده

در فرایند شکل گیری نگرش تصمیم گیری و کنش افراد درجامعه عواملی چند نقش دارند از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجع اند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند گروههای مرجع دو کارکرد عمده ی هنجاری و مقایسه ای دارند سوال اصلی در این مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیایی اجتماعی دارد و درجامعه ساخته می شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد در پاسخ به این سوال مهم رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها و ابعاد فردی توجه می کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم درجامعه می پردازد این مقاله به شرح و تفصیل و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاههای مرتن و فستینگر خواهد پرداخت

کلیدواژه‌ها