بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر سطح باروری در جمهوری اسلامی ایران کاهش زیادی داشته و استان یزد نیز همانند سایر استتهای کشور شاهد کاهش مداوم باروری در دهه اخیر بوده است بر این اساس ابتدا با استفاده از داده های بررسی ویژگیهای جمعیتی بهداشتی ایران IDHS تحولات باروری در استان یزد در سالهای اخیر ارائه می شود سپس ضمن مرور مطالعات انجام شده در ایران زمینه های نظری کاربرد روشهای کیفی درمطالعات جمعیت شناسی را تشریح نموده ونهایتا نتایج مطالعه کیفی فرهنگ باروری در استان یزد را با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق ارائه می نمائیم بطور خلاصه نتایج این تحقیق نشان دادکه در حال حاضر نگرش و رتفار باروری در همه گروههای سنی به هم نزدیک شده است و تفاوت قابل توجهی بین گروهای مختلف اجتماعی از جمله زنان روستایی و شهری و با سواد وجود ندارد به عبارتی تحقیق حاضر همگرایی رتفارهای باروری در جامعه مورد را تایید می کند

کلیدواژه‌ها