نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم ارتکابی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

مهاجرت و جابجائی مکانی تاثیرات متعدد اجتماعی و اقتصادی بر جامعه مبدا و مقصد می گذارد شهر تهران دارای بالاترین رقم جرم وجنایت در کشور است همران با رشد جمعیت افزایش میزان مهاجرت به شهر تهران و رشد تصاعدی جرایم در این شهر طی سالهای اخیر از گسترش هنجار شکنی و عدم پای بندی به قوانین حکایت می کند در این مقاله ارتباط خاستگاه فرهنگی و منشا مهاجرین با نوع جرم آنها مورد بررسی قرار گرفته است همچنین سعی شده است نقش شرایط زندگی و خصوصیات قومی و فرهنگی افراد مهاجر در نوع جرایم ارتکابی آنها درمحدوده شهر تهران طی سال 1380 با استفاده از روشهای تحلیل همبستگی و فرصت های جرم مورد توجه قرار گیرد نتایج تحقیق نشان می دهد که تنوع و تفاوتهای قومی و فرهنگی در بخش های مختلف کشور در شکل دهی الگوهای رفتاری افراد جامعه و از جمله بزهکاران تاثیر دارد و با تغییر خاستگاه فرهنگی مبدا مهاجرت این افراد گرایش به نوع جرم ارتکابی آن ها نیز تغییر می کند

کلیدواژه‌ها