از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

مفهوم طبقه اجتماعی اصل بنیادین تبیین های اجتماعی در سنت تفکر جامعه شناختی است هم پویش های اجتماعی و هم هویت اجتماعی اعضای جوامع مدرن به کمک این مفهوم تحلیل و درک می شود اما جهت گیری همگرای نظریه های اجتماعی اخیر به سمت پذیرش اهمیت فراینده ی حوزه ی مصرف و فعالیت های سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است این مقاله در صدد تحلیل چگونگی تغییر شالوده ی اجتماعی هویت در جوامع امروزی است این تحلیل بر محور سه استدلال مجزا در عین حال همبسته پیش خواهد رفت1)تحول در رابطه ی میان کار و فراغت 2) چند پارگی ساختار طبقاتی در جوامع مدرن3) پیدایش فرهنگ مصرف . نتیجه ی این استدلال ها پذیرش اولویت فرهنگ بر ساختار اجتماعی تولید و پذیرش باز تابندگی شکل گیری هویت ها در برابر جبر گرایی تبیین های ساختاری است

کلیدواژه‌ها